Infolinka 0918 341 625 pracovné dni 10.00 - 16.00

Fotopak - Obchodné podmienky
internetového fotolabu

Všeobecné obchodné podmienky pre služby fotografického laboratória prostredníctvom internetovej objednávky

1. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre realizáciu objednávky prostredníctvom internetu na stránke www.fotopak.sk. Služby fotografického laboratória prostredníctvom internetovej objednávky prevádzkuje obchodná spoločnosť FOTOPAK s.r.o. Tieto podmienky upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa služby (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník).

Fotografické laboratórium si vyhradzuje právo na zmenu VOP v dôsledku zmien právnych predpisov alebo iných podstatných náležitostí. Tieto zmeny budú účinné od doby kedy sa s nimi mohol klient oboznámiť na internetových stránkach fotografického laboratória.

2. Objednávka

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového portálu www.fotopak.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácií objednávky. Objednávka vzniká odoslaním vyplneného formulára zo strany zákazníka a jeho prijatím na strane prevádzkovateľa. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

3. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu fotografie (zhotovené na základe objednávky) za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Prevádzkovateľ nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou

Kupujúci sa zaväzuje:

 • zrealizovanú objednávku prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
 • zaplatiť za fotografie cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 100,- €, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

4. Dodacie lehoty

Dodávky fotografií budú podľa prevádzkových možností prevádzkovateľa realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície sú 3 pracovné dni pre fotografie a 5 pracovných dní pre veľkoformátové fotografie a foto na plátno.

5. Ceny tovaru

Ceny uvedené na internetovom portáli www.fotopak.sk sú platné v čase objednania fotografií. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné. Cena poštovného je 4,49 €. Dokladom o predaji je elektronická faktúra, ktorá bude odoslaná na emailovú adresu kupujúceho, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

6. Platby za tovar

Objednané fotografie zasielame poštou na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Za tovar možno zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 • pri preberaní zásielky v hotovosti (na pošte - dobierka)

7. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky, zákazník bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný. Účastníci sa výslovne v zmysle ust. §-u 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené ináč, riadia sa ich práva a povinnosti Obchodným zákonníkom, čiže jeho ust. §-u 409 a nasl.

8. Reklamácie

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s právnym poriadkom platným v SR podľa ustanovení Občianskeho a Obchodného zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa.

Fotografické laboratórium nenesie zodpovednosť za farebné odchýlky (farba, odtieň, sýtosť ...) ak zákazník zadal objednávku v inom farebnom prostredí ako v sRGB v 8 bitovej farebnej hĺbke, takisto laboratórium nenesie zodpovednosť ak je farebnosť fotografie odlišne interpretovaná klientom na základe zistenia, ktoré však nie je odborne posúditeľné a je zistené iba jeho subjektívnou percepciou.

POSTUP PRI REKLAMÁCII

Reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa.

1. Zákazník je povinný si pri prevzatí tovaru tento poriadne prezrieť a skontrolovať.

2. Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci zaslať v písomnej forme na emailovú adresu reklamacie@fotopak.sk. Popíše o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú. K reklamácii je nutné priložiť naskenovanú faktúru. Kupujúci fotografie zašle ako doporučený balík (nie na dobierku) na adresu: Fotopak s.r.o., Košická 12, Bratislava 821 09.

3. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do 7 dní od obdržania reklamácie o spôsobe jej vybavenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neuznať záruku pri tovare poškodenom prepravou. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade oprávnenej, preukázanej vady na tovare, na ktorú sa vzťahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnú opravu alebo výmenu.

9. Štatistiky návštev

Tieto webové stránky používajú nástroj Google Analytics, službu na webovú analýzu, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Google). Služba Google Analytics používa súbory cookie, teda textové súbory umiestnené v počítači, ktoré pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú dané webové stránky. Informácie generované súborom cookie o tom, ako používate webové stránky (vrátane adresy IP), budú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na zhodnotenie používania webových stránok, na vytvorenie prehľadov o aktivite na webových stránkach pre jej operátorov a na poskytnutie iných služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a s používaním Internetu. Spoločnosť Google môže postúpiť takéto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí vašu adresu IP k žiadnym iným údajom, ktoré uchováva. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť vybratím príslušného nastavenia prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť úplne využívať funkčnosť týchto webových stránok. Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

10. Autorské práva

Každý zákazník prehlasuje, že je majiteľom autorských práv materiálu, ktorý dáva na spracovanie a nesie sám zodpovednosť za všetky vzniknuté následky i prípadné škody pri porušení autorských práv.

11. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v postavení prevádzkovateľa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 (ďalej len „nariadenie“) na základe článku VI., odsek 1, písmeno b), pričom spracúvanie prebieha na účely plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a prevádzkovateľom vyplnením a odoslaním objednávky. Spracovanie osobných údajov je pre dodanie tovaru na základe objednávky nevyhnutné.

Okrem spracúvania uvedeného vyššie, vykonáva prevádzkovateľ aj spracúvanie osobných údajov na účely informovania o jednotlivých aktivitách prevádzkovateľa na základe právneho základu podľa článku VI., ods. 1, písmeno a) nariadenia, kde právnym základom je súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov zákazníkov bola čo najvyššia.

Vzhľadom na prebiehajúce spracúvanie osobných údajov je zákazník ako dotknutá osoba oprávnený:

požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa jeho osoby nasledovnými spôsobmi:

 • požadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o osobe spracúvané,
 • požadovať informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • požadovať presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľzískal osobné údaje na spracúvanie,
 • požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Prevádzkovateľ na základe žiadosti poskytne zákazníkovi kópiu osobných údajov, ktoré sa o zákazníkovi spracúvajú.

právo na opravu osobných údajov

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví (na žiadosť zákazníka alebo aj z vlastnej iniciatívy) nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú zákazníka, prípadne osobné údaje doplní na základe doplnkového vyhlásenia zákazník.

právo na vymazanie osobných údajov

Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje o zákazníkovi bez zbytočného odkladu ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • zákazník odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému organizátor podlieha. Prevádzkovateľ nevymaže osobné údaje len v prípadoch ak je možné, účelné a potrebné postupovať podľa článku 17, ods. 3 nariadenia.

právo na obmedzenie spracúvania

Zákazník má právo na to, aby prevádzkovateľobmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • zákazník napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a prevádzkovateľ namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Zákazníka, ktorý dosiahol obmedzenie spracúvania prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

právo namietať proti spracúvaniu

Zákazník má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu:

 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie ktorý prevažuje nad oprávnenými záujmami zákazníka, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje (ak nie je spracúvanie potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa),
 • ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom,
 • ak zákazník namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

právo na prenosnosť údajov

Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšej entite (ak sa spracúvanie zakladá na zmluve).

 1. 1. Vo všetkých prípadoch potreby komunikácie vo veciach ochrany osobných údajov (v prípade otázok, podnetov, žiadostí a námietok, potreby uplatnenia práv) sa prosím obracajte na reklamacie@fotopak.sk.
 2. 2. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.
 3. 3. Zákazník je oprávnený vo veci ochrany jeho práva podľa nariadenia podať Úradu na ochranu osobných údajov sťažnosť.
 4. 4. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov využíva na dodanie servisných činností sprostredkovateľov poskytujúcich rôzne služby nevyhnutné pre riadne dodanie služieb podľa zmluvy (IT, administratívna podpora). Sprostredkovatelia majú riadne zmluvne upravené povinnosti pri spracúvaní osobných údajov.
 5. 5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníkov po dobu trvania zmluvy (dodanie tovaru na základe objednávky) a v prípade osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu zákazníka po dobu trvanie súhlasu. Po zániku účelu spracúvania spracúva osobné údaje len ak je to nevyhnutné pre archivačné alebo iné účely určené osobitným zákonom.

ORGÁN DOZORU

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
INŠPEKTORÁT SOI PRE BRATISLAVSKÝ KRAJ
PRIEVOZSKÁ 32, P.O. BOX 5,820 07 BRATISLAVA 27

ODBOR TECHNICKEJ KONTROLY VÝROBKOV A OCHRANY SPOTREBITEĽA
TEL. Č.: 02/ 58272 172-3
FAX Č.: 02/ 58272 170

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27

Lacné foto, foto na plátno, fotoobrazy a veľkoformátové fotky cez internet

Viac ako 10 rokov sme partnerom, na ktorého sa môžete spoľahnúť. Kvalitné materiály FUJIFILM. Rýchle a precízne spracovanie.

Podporujeme: Slovak Press Photo

© 2016 Fotopak s.r.o.